עמוד הבית בית בכפר > מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 

 

בית בכפר (להלן: "בית בכפר") מכבדת את פרטיות של משתמשים באתר האינטרנט (להלן: "ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים") אותו מנהלת ומפעילה בכתובת  www.bbb.co.il (להלן: "האתר").   

 

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של בית בכפר. 

 

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם בית בכפר אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן בית בכפר אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שבית בכפר תעשה במידע, כיצד בית בכפר מטפלת ושומרת את המידע. 

 

המידע שהמשתמש מסר וימסור לבית בכפר, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של בית בכפר לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לשם מימוש המטרות האמורות כאמור, ייתכן שבית בכפר תעביר מידע אודות המשתמש או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.  

 

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 

1. מהו מידע?

במדיניות פרטיות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי בית בכפר או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר ובשירותים הכלולים בו והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק"). 

 

 

2. יצירת קשר בעניין מידע 

כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי בית בכפר ושימושו ניתן להפנות אל סמנכ"ל שיווק של בית בכפר, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: sharonp@bbb.co.il. 

 

3. המקורות שבאמצעותם בית בכפר אוספת מידע אודות המשתמש

 

3.1 מידע שהמשתמש מוסר לבית בכפר בין היתר במילוי פרטים באתר;

 

3.2 מידע שמתקבל אצל בית בכפר;

 

3.3 באמצעות ובקשר עם שימוש באתר.

 

 

4. המידע אותו בית בכפר אוספת אודות המשתמש באתר

 

בית בכפר תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן: 

 

1.1.1 זיהוי, פרטי התקשרות: שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל)  וכל מידע נוסף שהמשתמש ימסור ו/או יתקבל אצל בית בכפר. 

 

1.1.2 מידע לא אישי: כמפורט בסעיף 12 למדיניות הגנת הפרטיות. 

 

 

5. מדוע בית בכפר אוספת את המידע והשימוש שבית בכפר מבצעת במידע  ("המטרות")? 

בית בכפר אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

 

5.1 לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי בית בכפר או מי מטעמה;

 

5.2 לשם שיווק, פרסום, קידום מכירות;

 

5.3 על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

 

5.4 לשם פיתוח האתר ותפעולו של האתר; 

 

5.5 לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו; 

 

5.6 לשם יצירת קשר עם המשתמש;

 

5.7 לשם ניתוח, ומחקר סטטיסטי; 

 

5.8 לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים; 

 

5.9 לשם הצגה מודעות והודעות אשר עשויות להתאים ולעניין את המשתמש באתר, ברחבי האינטרנט, ובפלטפורמות פרסום שונות; 

 

5.10 לצורך משלוח של פניות בדיוור ישיר לרבות אך לא רק דברי פרסומת, מידע על שירותים, הטבות ועוד. 

 

5.11 לצרכים פנימיים ובין היתר תחקור של תלונות ו/או ביקורות;

 

5.12 לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד בית בכפר ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

 

5.13 לשם אכיפה של הוראות מדיניות פרטיות זו;

 

5.14 לשם עמידה בהוראות כל דין.

 

 

6. העברה של המידע 

 

6.1 בית בכפר לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות. 

 

6.2 העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

 

6.3 בית בכפר רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

 

6.3.1 צדדים שלישיים אשר מעניקים לבית בכפר שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לבית בכפר שירותים בקשר עם פעילותה. 

 

6.3.2 אם יתקבל אצל בית בכפר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין. 

 

6.3.3 בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין בית בכפר או מי מטעמה. 

 

6.3.4 לחברות בקבוצת בית בכפר. 

 

6.3.5 במקרה של רה ארגון של קבוצת בית בכפר ו/או העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של בית בכפר ו/או חברות בקבוצה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג בית בכפר ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בבית בכפר. 

 

6.3.6 אם תועלה טענה או יתעורר אצל בית בכפר חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בבית בכפר, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

 

6.3.7 בכל מקרה שבית בכפר תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לבית בכפר, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

 

 

7. אבטחת מידע

בית בכפר נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לבית בכפר, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לבית בכפר אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לבית בכפר הועמדה בסכנה), אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 1 לעיל.

 

 

8. הגבלת אחריות 

בית בכפר לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע, השימוש בו, שמירת המידע, העברתו לצדדים שלישיים ולשימוש באתר. 

 

 

9. תקופת החזקה של המידע

בית בכפר תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 

 

10. מידע על אנשים אחרים  

אם המשתמש יספק מידע אישי לבית בכפר בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן - (ב) המשתמש קיבל הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין. 

 

 

11. מידע "לא אישי" 

מידע "לא אישי" הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותו האישית של המשתמש, ואותו בית בכפר אוספת בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים (אתר האינטרנט, הודעות דואר אלקטרוני וכד'). 

 

לדוגמה:

 

11.1 שימוש בעוגיות (cookies): בית בכפר עושה שימוש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, כדי להקל על השימוש של המשתמש באתר, כדי לנסות ולהתאים את המידע שיוצג להעדפות של המשתמש ועוד. קבצי עוגיות הם קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על מחשבם של המשתמשים. קבצי העוגיות מאפשרים לאסוף מידע שאינו מזהה דרך מחשבי המשתמשים או דרך דפדפן האינטרנט. 

 

קבצי העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מידע שהמשתמש צפה באתר ועוד.  

 

משתמש אשר אינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע.

 

 

11.2 באמצעות דפדפן האינטרנט: בעת בכפר אוספת מידע כגון, כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו, דדפים בהם צפה המשתמש, התנהגות המשתמש באתר, ביקור חוזר של המשתמש, העדפת שפה ועוד. בית בכפר יכולה לעשות שימוש במידע זה למטרות כגון חישוב מספרי משתמשים באתר, עזרה באבחון בעיות בשרת, זיהוי משתמשים אשר מילאו את פרטיהם באתר, ועוד.

 

 

11.3 באמצעות שימוש בקבצי לוג: שרתי האינטרנט של בית בכפר רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמש או שהמכשיר הסלולרי של המשתמש שולח בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר. רישומי שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט, כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, עמודי הפניה/יציאה וכתובות URL, סוג הפלטפורמה, מספר ההקלקות, שמות דומיינים, דפי נחיתה, דפים שנצפו והסדר של דפים אלו, כמות הזמן שנרשמה בעמודים מסוימים, תאריך וזמן בקשתה, מאיזה אתר אינטרנט הגיע המשתמש לגלוש באתר, מספר הפעמים שהמשתמש ביקר באתר ועוד. 

 

 

11.4 באמצעות פיקסלים:  בית בכפר עושה שימוש בטכנולוגיות אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר באמצעות פיקסלים הבאים של צדדים שלישיים שונים. 

נכון למועד מדיניות הפרטיות, בית בכפר עושה שימוש בפיקסלים של צדדים שלישיים שיפורטו להלן:   ,Google  Facebook, Outbrain  ו- Tabula. 

הפיקסלים מסייעים לנטר דפוסי פעילות באתר ולבחון תדירות שימוש, פעולות שהתבצעו באתר על ידי המשתמש וכן מידע נוסף. המידע שנאסף באמצעות הפיקסלים, נועד להתאים תכנים ופרסומים שיוצגו למשתמשים אשר עשויים להתאים להעדפות ותחומי עניין של המשתמשים וכן למטרות ניתוח, מחקר, ביצוע בקרות ניהול ושיפור חוויית השימוש באתרים. 

השימוש בשירותים של הצדדים השלישיים כאמור לעיל כפוף לתנאי השימוש והמדיניות שלהם וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות הפיקסלים והשימוש בו על ידי החברות כאמור במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כמפורט להלן:

 

 

Google    https://policies.google.com/privacy?hl=iw
Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
Outbrain  https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy  
Tabula https://help.taboola.com/hc/en-us/articles/360004904154#privacy-taboola

 

 

11.5 בנוסף, בית בכפר עושה שימוש בכלים שונים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנליזות של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על מדיניות הפרטיות של Google Analytics בלינק:  https://policies.google.com/privacy?hl=iw

 

 

12. זכות עיון ותיקון המידע 

ככל שהמשתמש מעוניין וזכאי לעיין במידע השמור אודותיו במאגר המידע כאמור בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, באפשרות המשתמש לעשות כן באמצעות פנייה לבית בכפר בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים במדיניות הגנת פרטיות זו. 

 

 

13. שינויים ועדכונים 

בית בכפר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.  

 

 

14. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. 

סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו. 

 

 

15. שונות 

המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. 

אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לבית בכפר ו/או למי מטעמה לפי כל דין. 

 

בניית אתרים | חווית משתמש | פיתוח תוכנה